School Blog

National tests /Nationella proven

Nationella prov

Under v.47-v.49 genomförde vi de muntliga nationella proven här på skolan i årskurs 6.

De muntliga nationella proven är viktiga för att se till att bedömningsnivån är i paritet med resten av vår bedömning under året. Provet genomfördes i grupper av 2-4 elever där fokus så klart ligger på de muntliga förmågorna i respektive ämne. Detta är förmågor som att kunna beskriva, förklara och resonera genom att jämföra eller relatera till andra begrepp.

Under våren är det nationella prov i svenska, engelska och matematik. Provet i svenska genomfördes redan v.6.

Det nationella provet i engelska kommer att genomföras under v.15 och provet i matematik genomförs under v.19.

Vi har cirka 90 elever som genomför alla proven. Efter proven kommer eleverna att få återkoppling på detaljnivå över sina kunskaper för att kunna lyckas bättre i framtiden.

De nationella proven ger också återkoppling till de undervisande lärarna om hur undervisningen tar eleverna mot målen i respektive ämne.  Här finns värdefull information att diskutera för framtida utformning av undervisningen.

De nationella proven är viktiga av många anledningar men framförallt för en likvärdig bedömning i vårt land. Skolverket har under läsåret ökat de nationella provens vikt vid betygsättning och därför spelar de nationella provens resultat väldigt stor roll vid betygsättning till sommaren. 

National tests

 During week 47- 49, we conducted the oral national exams here at school in grade 6.

The oral national tests are important to ensure that the assessment level is on par with the rest of our assessment during the year. The test was conducted in groups of 2-4 students where the focus is clearly on the oral abilities of each subject. These are abilities that can be described, explained and reasoned by comparing or relating to other concepts.

During the spring, there is a national test in Swedish, English and mathematics. The test in Swedish was already conducted week 6.

The national test in English will be conducted during week 15 and the test in mathematics will be conducted during week 19.

We have about 90 students who perform all the tests. After the tests, the students will get feedback at the level of detail over their knowledge in order to be able to succeed better in the future.

The national tests also provide feedback to the teachers on how their teaching takes the students towards their goals in each subject. Here is valuable information to discuss for future design of the teaching.

The national tests are important for many reasons, but above all for an equal assessment in our country. During the school year, the National Agency for Education (Skolverket) has increased the weight of the national tests for grading and therefore the results of the national tests play a very important role in grading before the end of term.

For more information / för mer info: Skolverket Nationella prov

 

From the Principal

Spring Ahead

Dear students and guardians,
The spring term is well underway now and both students and staff have been busy becoming expert learners and teachers.We are fast approaching the end of our Academic Year.
So I wish you strength, tenacity and the ability to finish strongly, regardless of how you have started. 
We believe in you!
yesyes

Kära elever och vårdnadshavare,
Vårterminen är i full gång nu och både studenter och personal har fullt upp med att bli det bästa elever och lärare som de kan bliVi närmar oss slutet av vårt akademiska år. Så jag önskar er styrka, envishet och förmåga att slutföra starkt, oavsett hur du har börjat.
Vi tror på dig!
yesyes

PI DAY 14th of March

Pi Day is an annual celebration of the mathematical constant π (pi). Pi Day is observed on March 14 (3/14 in the month/day format) since 3, 1, and 4 are the first three significant digits of π.

The year 8 students held a competition to see which class could remember the most number of digits in pi and put the numbers up our central staircase. 
cool

Important dates for Guardians/Students Schoolyear 2019

Spring term 2019 Week 2

Tues 9th of January
School start

Week 7

Wedn 12th February
Full in service day/Studiedag

The students have no school
Junior Club is closed

Week 8

18-22 February
Springbreak

Week 11
Thurs 14th march 

 Half in-service day/Studiedag
School closes at 12pm

Week 15

Mon 8th April
Half in-service day/Studiedag
School closes at 12pm

Week 16 & 17

15-22 April
Easter Break / Påsklov
Students have no school on Monday 22nd either
Junior Club is closed


Week 23

5th June

End of term/Skolavslutning


 

 

Sidor